เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 ปศุสัตว์อำเภอละหานทราย ได้ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย
 ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ชื่อสถานประกอบการ โลตัส โก เฟรช ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาละหานทราย
 โดยได้ทำการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน...รายละเอียด