วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่
 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ พื้นที่ โรงเรียนบ้านโคกลอย ตำบลโคกสว่าง
 อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 1 คัว เพศเมีย 4 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว
 รวมทั้งสิ้น 7 ตัว ให้คำปรึกษาและแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มีเกษตรกรมารับบริการทั้งสิ้น 16 ราย
 ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี....รายละเอียด