ผลงานทางวิชาการ

>> ศึกษาการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ New!
     The Study On Rabies control in Buriram Province <<
คลิก>>
>>
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559New!
     Detection of beta-agonists on pork in Buriram province from 2012 – 2016
<<คลิก>>
>> ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
     Factors Effecting on Raising Goat Expansion in Buriram Province << คลิก>>
>> การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์  
     The Strength Development of the Beef Cattle Network in Buriram Province << คลิก>>