การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 new!!

     1) แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)
      2) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน 
     3) แบบฟอร์ม IDP : A
     4) แบบฟอร์ม IDP : B
      5) รายงานการประชุม
     6) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
     7) แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     8) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop:Community of Practice)
     9) รูปภาพกิจกรรม
    10) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    11) รายชื่อผู้เข้าอบรม /ข้าราชการ/พนักงานราชการ
    12) สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
    13) สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
    14) แบบทดสอบความรู้
    15) สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
    16) แบบประเมินและติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 

การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564 
  

 1. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์ม IDP : A
 4. แบบฟอร์ม IDP : B
 5. รายงานการประชุม
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 7. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)
 9. รูปภาพกิจกรรม
 10. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 11. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 12. สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
 13. สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 14. แบบทดสอบความรู้
 15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 16. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------