การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564 new!!

     แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP)


การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564 
  
   - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 

 1. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
 3. แบบฟอร์ม IDP : A
 4. แบบฟอร์ม IDP : B
 5. รายงานการประชุม
 6. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 7. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)
 9. รูปภาพกิจกรรม
 10. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 11. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 12. สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
 13. สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 14. แบบทดสอบความรู้
 15. สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 16. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563  

 1. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์(IDP)
 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
  ** แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD / ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 2
  ** แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD / ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 1
 3. แบบฟอร์ม IDP : A
 4. แบบฟอร์ม IDP : B
 5. หนังสือเชิญประชุม
 6. รายงานการประชุม
 7. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 8. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 9. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)
 10. รูปภาพกิจกรรม
 11. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 12. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 13. สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
 14. สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 15. แบบทดสอบความรู้
 16. สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 17. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563  

 1. แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)
 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน (HRD)
 3. แบบฟอร์ม IDP : A
 4. แบบฟอร์ม IDP : B
 5. หนังสือเชิญประชุม
 6. รายงานผลการประชุม
 7. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 8. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 9. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
 10. รูปภาพกิจกรรม
 11. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 12. รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 13. สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
 14. สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
 15. แบบทดสอบความรู้
 16. สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 17. แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน