ผลงานทางวิชาการ

>> การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของการเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (แก้ไขตามมติ
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564)
   
   (ระหว่างเดือนมกราคม 2561-ธันวาคม 2562) New!
     Social Network Analysis of Pig movements in Buriram Province
    
(between January 2018 to December 2019)

>> ศึกษาการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
     The Study On Rabies control in Buriram Province <<
คลิก>>
>>
การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 New!
     Detection of beta-agonists on pork in Buriram province from 2012 – 2016
<<คลิก>>
>> ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการเลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
     Factors Effecting on Raising Goat Expansion in Buriram Province << คลิก>>
>> การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์  
     The Strength Development of the Beef Cattle Network in Buriram Province << คลิก>>