ตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด
ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD - C) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 

รายละเอียดการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
รอบที่ ๑/๒๕๖๗
รายละเอียดการดำเนินงานตามค่าเป้าหมาย
รอบที่ ๒/๒๕๖๗
ก. ค่าเป้าหมายที่ ๑ การขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ
     ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ๒. รางานการประชุม 
          > พฤศจิกายน ๒๕๖๖          > มกราคม ๒๕๖๗
          > กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗           > มีนาคม ๒๕๖๗
 

ข. ค่าเป้าหมายที่ ๒ ภารกิจ (Mission) และแผนการปฏิบัติ(Action Plan)

     ภารกิจที่ ๑ การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
          > แผนงานเชิงบรรยาย
          > แผนการปฎิบัติ (Action Plan)
     ภารกิจที่ ๒ การปฎิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านปศุสัตว์ 
          > แผนงานเชิงบรรยาย
          > แผนการปฏิบัติ (Action Plan)

     ภารกิจที่ ๓ การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงสัตว์
          > แผนงานเชิงบรรยาย
          > แผนการปฏิบัติ (Action Plan)

 

ค. สรุปรายงานผลการปฎิบัติงานเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ ปัจจัยของความสำเร็จ
(Key Success Favtor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

     สรุปผลตามภารกิจที่ ๑ การป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
          > รายงานผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
          > ภาพถ่าย/หลักฐานการปฎิบัติงานโดยสังเขป

     สรุปผลตามภารกิจที่ ๒ การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านปศุสัตว์
          > รายงานผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor 
          > ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานโดยสังเขป

     สรุปผลตามภารกิจที่ ๓ การผลิตสัตว์ภายใต้ระบบมาตฐานต้น การเลี้ยงสัตว์
          > รายงานผลปฏิบัติงาน และ key Success Factor
          > ภาพถ่าย/หลักฐานการปฎิบัติงานโดยสังเขป