ตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566                                                     


รอบที่ 1/2566


รอบที่ 2/2566
 ball newsสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่    

 ก. ค่าเป้าหมายที่ ๑ การขับเคลื่อนของคณะกรรมการฯ
     ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
     ๒. รายงานการประชุม
         >เมษายน ๒๕๖๖             >พฤษภาคม ๒๕๖๖
         >มิถุนายน ๒๕๖๖             >กรกฎาคม ๒๕๖๖
         >สิงหาคม ๒๕๖๖             >กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
 
      >> หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 1>>ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1  ,         >>รายงานการประชุม
       >>หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 2 , >>ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2

 >> หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3 btnew
รายละเอียดแผนงานของภารกิจของหน่วยงาน   
ball newsการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า การบริหารจัดการสุนัขไร้เจ้าของในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์
อย่างยั่งยืน

      >>แผนปฏิบัติงาน Action Plan การบริหารจัดการสุนัขไร้เจ้าของในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
อย่างยั่งยืน
   
 
 ball newsรูปภาพและเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และ
หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด
 ข.ค่าเป้าหมายที่ ๒ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอกรมปศุสัตว์ และปัจจัย
ของความสำเร็จ (Key Success Factor)

       ๑. ด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
              >สรุปผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
              >ภาพถ่าย ๑ / ภาพถ่าย ๒ /หลักฐานการปฏิบัติงาน
       .ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ แผนการป้องปราม
สารเร่งเนื้อแดงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์

            แผนการป้องปรามสารเร่งเนื้อแดงโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์
              >สรุปผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
              >ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงาน
            แผนป้องปรามการลักลอบนำเข้าซากสัตว์
             >สรุปผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
             >ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงาน

       .ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และ
ทรัพยกรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่แผนป้องกันบรรเท่าภัยด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

          แผนป้องกันบรรเทาภัยด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
            >สรุปผลปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
            >ภาพถ่าย/การแจ้งข้อมูลภัยพิบัติ/แผนจัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์/สเบียงสัตว์ประจำตำบล
   
     
.แผนงานหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ 
            ๑) ด่านกักกันสัตว์ฯ
               >สรุปผลการปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
               >ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานโดยสังเขป
            ๒) ศอส.บุรีรัมย์ฯ
              >สรุปผลการปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
              >ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานโดยสังเขป
    
            ๓) ศบส.บุรีรัมย์ฯ
             >สรุปผลการปฏิบัติงาน และ Key Success Factor
            >ภาพถ่าย/หลักฐานการปฏิบัติงานโดยสังเขป
 

ball news รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์
 
    >>
บันทึกข้อตกลง MOU
     >>สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 ค. ค่าเป้าหมายที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติการ
      ๑.งานด้านการผลิตสัตว์ โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้
         >แผนงานโครงการเชิงบรรยาย
         >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
      ๒.การงานด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ด้านปศุสัตว์
 แผนการป้องปรามสารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ 

        
>แผนงานโครงการเชิงบรรยาย
        >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
     ๓.งานด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่แผนป้องกันบรรเทาภัยด้านการเลี้ยงสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

       >แผนงานโครงการเชิงบรรยาย
       >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
     ๔.แผนงานหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ 
         ๑) ด่านกักกันสัตว์ฯ
            >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
         ๒) ศอส.บุรีรัมย์
           >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
        ๓) ศบส.บุรีรัมย์
          >แผนปฏิบัติการ (Action Plan)