การรายงานแผนผู้ใต้บังคับบัญชา/ผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 /2567btnew  
ball newsส่วนที่ 1
การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
               
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD 
                   
แบบฟอร์ม IDP1-3
                              >>ข้าราชการ ปศุสัตว์อำเภอ/นายสัตวแพทย์/นักวิชาการ เจ้าพนักงาน
                           >>พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล (งานผสมเทียม)/ไข้หวัดนก