การรายงานแผนผู้ใต้บังคับบัญชา/ผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 /2566 btnew 
     
1. แผนพัฒนาบุคลากร 
     • 2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
     • 3. แบบฟอร์ม IDP : A
     • 4. แบบฟอร์ม IDP : ฺB
     • 5. รายงานการประชุม
     • 6. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     • 7. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
     • 8. รูปภาพกิจกรรม
     • 9. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
     10.รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     11.สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
     12.สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
     13.แบบทดสอบความรู้
     14.สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
     15.แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน  

-----------------------------------------------------------------------------------*-*-*-*-*-----------------------------------------------------------------------------

การรายงานแผนผู้ใต้บังคับบัญชา/ผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 /2566 
     1.แผนพัฒนาบุคลากร 
     2. แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
     3. แบบฟอร์ม IDP : A
     4. แบบฟอร์ม IDP : ฺB
     5. รายงานการประชุม
     6. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     7. แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
     8. รูปภาพกิจกรรม
     9. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
     10.รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     11.สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
     12.สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
     13.แบบทดสอบความรู้
     14.สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
     15.แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน  

-----------------------------------------------------------------------------------*-*-*-*-*-----------------------------------------------------------------------------