การรายงานแผนผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1 /2566 new!!
     => แผนพัฒนาบุคลากร

  การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565 new!!
 

      1.) แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
      2.) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
      3.) แบบฟอร์ม IDP : A
     
 4.) แบบฟอร์ม IDP : ฺB
     
5.) รายงานการประชุม
      6
.) แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      7.) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)
      8.) รูปภาพกิจกรรม
      9.) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    10.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
  11.) สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
   
 12.) สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
   
 13.) แบบทดสอบความรู้
    14
.) สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
    15
.) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน 

-----------------------------------------------------------------------------------*-*-*-*-*-----------------------------------------------------------------------------

การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565 

      1.) แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
      2.) แบบฟอร์มเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน
      3.) แบบฟอร์ม IDP : A
     
 4.) แบบฟอร์ม IDP : ฺB
     
5.) รายงานการประชุม
      6
.) แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      7.) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ (Cop : Community of Practice)
      8.) รูปภาพกิจกรรม
      9.) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
    10.) รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
  11.) สรุปผลการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม
   
 12.) สรุปการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
   
 13.) แบบทดสอบความรู้
    14
.) สรุปการประเมินติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
    15
.) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน