ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ball news ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย btnew
ball news เหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ บุรีรัมย์-สระบุรี-เพชรบุรี)
ball news ซื้อวัสดุการเกษตร/เวชภัณฑ
ball news ซือครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์
ball news ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (พ่อพันธุ์แม่พันธ์ุแพะเนื้อลูกผสม)
ball news ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์