ball news ปีงบประมาณ 2564
     
ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม วิถึชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งโปรตีนติดปีกหลังบ้าน

 

ball news ปีงบประมาณ 2561
      ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย 
      จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ บุรีรัมย์-สระบุรี-เพชรบุรี)
      ซื้อวัสดุการเกษตร/เวชภัณฑ
      ซือครุภัณฑ์เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์
      ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (พ่อพันธุ์แม่พันธ์ุแพะเนื้อลูกผสม)
      ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์