ปีงบประมาณ2564

>>  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะคำ ++ รายละเอียด New!!
     
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

>> ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ++ รายละเอียด
      ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

ปีงบประมาณ2562
>> ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตรฐาน ++รายละเอียด 
ประกาศผู้ชนะ >> คลิกที่นี่ Click 22/4/2019
>> ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกระบือจังหวัดบุรีรัมย์ ++รายละเอียด 
>> ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ(แกะเนื้อ) ++รายละเอียด 
>> ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซซี ++รายละเอียด 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปีงบประมาณ 2561

๙.ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
    ๒,๔๐๐ ซีซี >>>รายละเอียด
   ประกาศผู้ชนะ >> คลิกที่นี่ Click  (10/09/2018)

๘.ซื้อวัสดุการเกษตรฯ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  >>>รายละเอียด

๗.ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุก >>>รายละเอียด
๖.ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรฯ
   โครงการส่งเสริมการผลิตการแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย >>>รายละเอียด   
๕.ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตร

๔.ราคากลางรถบัสปรับอากาศ
๓.ราคากลางเป็ด
๒.ราคากลางโคเนื้อ
๑.ราคากลางพ่อพันธุ์และแม่พันธ์แพะ

______________________________________________________________________
ปีงบประมาณ 2560
๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง
๒.ซือวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง
๓.ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และแร่ธาตุสำหรับสัตว์ ตามโครงการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการและราคากลาง