แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding งบประมาณปี 2567
enter 2โครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ / กิจกรรมโคเนื้อแก้จนแบบฉบับคนบุรีรัมย์ 
     >> จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง btnew

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding งบประมาณปี 2566
enter 2 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
รายละเอียด 
enter 2 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนานวัตกรรมและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลักการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพและโควากิวนครชัยบุรินทร์
เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน รายละเอียด   
=> ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ปี 2564
enter 2 วัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ Click
enter 2
 ซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรม วิถึชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งโปรตีนติดปีกหลังบ้าน Click
enter 2
 ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  Click!
enter 2
 ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Click!

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ปี 2563
enter 2ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการสร้างแหล่งโปรตีนหลังบ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
enter 2ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ฯ รายละเอียด
enter 2จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น ไป-กลับ จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค 2563 -
 30 เม.ย 2563...รายละเอียด 
enter 2ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

       -  แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและเหล็ก...รายละเอียด
enter 2จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง...รายละเอียด
enter 2ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ บ้านพักข้าราชการหลังที่ (1) บ้านพักข้าราชการหลังที่ (2)...รายละเอียด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding ปี 2562

enter 2 ครุภัณฑ์การเกษตรฯ รายละเอียด 
enter 2วัสดุเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้านเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย รายละเอียด 
enter 2 วัสดุการเกษตรสำหรับสัตว์ปีก การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้านเพื่อยกระบบสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย รายละเอียด  

enter 2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายละเอียด
enter 2 ก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตรฐาน รายละเอียด  
enter 2 วัสดุการเกษตรฯ เครื่องสับย่อยพืชอาหารสัตว์ (31/10/2018) รายละเอียด 
enter 2 วัสดุการเกษตรฯ (11/10/2018) รายละเอียด  
enter 2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ (5/10/2018) รายละเอียด 
enter 2 โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ /  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
รายละเอียด
enter 2 โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ รายละเอียด 
enter 2 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
enter 2โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด
enter 2โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียด