ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP(รายไตรมาส)

* ปี 2564

           เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 คลิก>>
         
  เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 คลิก >>
        
เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 คลิก >>

* ปี 2563  

       เดือน กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 คลิก >>
          เดือน เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563    คลิก >>
          เดือน มกราคม 2563 - มีนาคม 2563     คลิก >>
         
เดือน ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562     คลิก >>

* ปี 2562
          เดือน กรกฎาคม  2562 - กันยายน 2562 คลิก>>
          เดือน เมษายน     2562 - มิถุนายน 2562 คลิก >>
          เดือน มกราคม   2562 - มีนาคม 2562 คลิก >>
          เดือน ตุลาคม     2561 - ธันวาคม 2561 คลิก >>