วันที่ 11 มกราคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย จากฟาร์มมาตรฐษนสุกร จำนวน 6 ตัวอย่าง จาก 3 ฟาร์ม
 ได้แก่ กฤษณ์ พิเชษฐื และพรพิมลฟาร์ม เพื่อส่งตรวจตามเป้าหมายการตรวจตัวอย่าง
 น้ำเสียในโคงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
 ให้เกษตรกรตระหนักในการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายความรู้ในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
 มาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP" โดยนายเลอเกียรติ นิยมทอง เป็นวิทยกรบรรยายให้ความรู้
 โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดสนใจเข้าร่วมอบรม 20 ราย และลงพื้นนทตรวจติดตามให้
 คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ณ บ้านจรอกใหญ่ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
 จังหวัดบุรีรัมย์ ....รายละเอียด

     วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรม
 เพื่อสร้างและ พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้
 แผนยุทธศาสตร์ การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 จำนวนผู้รับการอบรม 250 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ขานรับนโยบาย"ปศุสัตว์ OK" ขยายโครงการครอบคลุม
 ทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวันที่ 15 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอชำนิ ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 2 แห่งในโครงการสถานที่จำหน่าย
 เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ได้แก่ ร้านไก่สด@ชำนิและร้านหงษ์ทอง
 ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเมื่อผ่านการรับรองใหม่แล้ว จะทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่จำหน่าย
 เนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK ครอบคลุมทุกอำเภอ....รายละเอียด

 

 

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 02.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ 
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เลอเกียรติ   นิยมทอง  หัวหน้ากลุ่ม-
 พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 3     สำนักงาน
 ปศุสัตว์อำเภอสตึกและด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ บุกจับกุมผู้ลักลอบทำการชำแหละซากสุกร
 โดยไม่ทราบแหล่งที่มาในพื้นที่อำเภอสตึก....รายละเอียด