เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. -12:00 น. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและและกำจัดโรคลัมปีสกิน
 (lumpy skin disease  virus)ในโค กระบือ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลเมืองชุมเห็ดและอำเภอเมืองบุรีรัมย์
 โดยมีท่าน สส.สนอง เทพอักษรณรงค์ ประธานเปิดโครงการ น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กล่าวรายงานและ รตต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด
 ผู้กล่าวต้อนรับ นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมือง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอ
 ใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้...รายละเอียด

     คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี
 เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย เนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทย
 และผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง    อีกทั้ง
 ควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากทางภาครัฐ
 ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพ
 การกำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทย
 ถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทย
 จะสูญพันธุ์ไป...รายละเอียด

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสังส่งมอบอาหารสัตว์พระราชทานแก่สถานสงเคราะห์สัตว์
 สำนักสงฆ์วัดด่านตาไทย บำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จ
 พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
 ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุม
 ประชากรสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักสงฆ์วัดด่านตาไทย
 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด

     วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ   สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ในนาม
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพืชอาหารสัตว์(หญ้าเนเปีย)
 จำนวน 8,000 กิโลกรัม เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรกลุ่มผู้เลี้ยงช้าง
 ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
 2019 ณ ลานเอนกประสงค์วัดยางตาสาท บ้านยางตาสาท หมู่ที่ 9 ตำบลสะแก
 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้นายฐาปนพงศ์ มณฑาทิพย์ ปศุสัตว์อำเภอคูเมือง เป็นตัวแทนมอบ
 หญ้าแห้งอัดก้อน จำนวน 120 ก้อน ซึ่งนายอำเภอคูเมือง นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ พร้อมด้วย
 นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นผู้รับมอบ ตามที่ขอความ
 อนุเคราะห์ช่วยเหลือหมู่บ้านทีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19...รายละเอียด