เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 สำหรับฟาร์มโคนม (GAP) ในเกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ
 อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 4 ฟาร์ม  เพื่อให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 
 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการตรวจรับรองรายใหม่ในปี 2564 ...รายละเอียด

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอยางน้ำนมดิบตามศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณอำเภอปะคำ ศูนย์รวบรวม
 น้ำนมดิบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าอำเภอโนนสุวรรณ และศูนย์-
 รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ
 อาทิเช่น โปรตีน ไขมัน ปริมาณของแข็งรวมในน้ำนม.....รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกดำเนินการตรวจ
 ต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซีซุปเปอร์เซนเตอร์
 สาขาบุรีรัมย์และสาขาหน่องกี่ โดยได้ทำการตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย สุขลักษณะ
 ของพนักงานขาย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของไข่ไก่ที่จำหน่าย ต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน
 ...รายละเอียด

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 3 แห่ง ในโครงการ
 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ได้แก่ CP Freshmart
 สาขากระสัง,ดีฟาร์ม สาขาประโคนชัย และ หมูเงินล้านฟาร์ม โดยได้ทำการตรวจสอบ
 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์
 ที่ชัดเจน ....รายละเอียด

  นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์
 เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและ กำจัดโรคระบาดสัตว์
 (Lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ จากการระบาด
 ของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่อำเภอพุทไธสง และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โดย นายสมบูรณ์
 ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้แทนราชฏร เขต3 เป็นประธานในพิธี พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด และ
 นายอำเภอ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ผู้มีส่วน
 เกี่ยวข้องทุกท่าน. ทุกหน่วยงาน ที่ได้มาทำการมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน
 จากภาวะโรคระบาดสัตว์ในครั้งนี้ ...รายละเอียด