วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิม
 พระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี”
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ณ ชุมชนเทศบาล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ...รายละเอียด

     วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์และ
 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ ดำเนินการจับแมวจรจัดบริเวรรอบๆศูนย์พักรอ
 การตรวจโรคโควิด 19 อำเภอหนองกี่ จำนวนแมวที่จับได้ทั้งหมด 6 ตัว เพื่อ
 ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และความปลอดภัยของประชาชน .....รายละเอียด

     ภาพกิจกรรม โครงการป้องกัน ควบคุมโรคระบาดในสัตว์ ชนิดลัมปีสกิน
 โดยความร่วมมือของ เทศบาลเมืองชุมเห็ด และสำนักงาน  ปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์....รายละเอียด

          วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองและ
 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
 ดร. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ชุมชนชุมเห็ด ...รายละเอียด

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ. ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
 และกำจัดโรคระบาดสัตว์(lumpy skin disease) แก่เกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนและ
 ผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในพื้นที่อำเภอนางโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 โดยนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธี
 นายไตรเทพ งามกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต6 พร้อมสมาชิกสภาจังหวัด
 และนายอำเภอกล่าวต้อนรับ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจ...รายละเอียด