ปศุสัตว์บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าและ
 ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงาน
 ปศุสัตว์อำเภอประโคนชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ร่วมเป็นวิทยากรโครการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดถัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 และกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวภายใต้แผน
 ยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า....รายละเอียด