เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ
จังหวัดบุรีรัมย์  ประกอบด้วยหนวยงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์จังหวัดสำนักงานพานิชย์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสรรพากรจังหวัด
และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ บูรณาการร่วมกันตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 ศูนย์ ....รายละเอียด