วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนวัดบ้านรุน ตำบลบัวทอง
 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว
 จำนวน 42 ตัว และผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 1 ตัว
 แมวเพศเมีย 3 ตัว แจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ พร้อมให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์....รายละเอียด