วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานปศสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ร่วมจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวจรจัด และฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์...รายละเอียด