วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนางรองและ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว 
 จำนวนรวม 12 ตัว โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
 ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงโดยได้รับความร่วมมือด้วยดี....รายละเอียด