เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ
 จากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์อำเภอปะคำ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 ผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าอำเภอโนนสุรรณและสหกรณืโคนมโนนสุวรรณ จากโรงงานแปรรูป
 น้ำนมดิบจำนวน 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และห้างหุ้นส่วนพนมรุ้ง-
 แดรี่ จำกัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนม ...รายละเอียด