วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและ
 ควบคุมโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง (โค กระบือ) จัดโดยเทศบาลเมืองชุมเห็ด พร้อมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง
 บุรีรัมย์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดบ้านหนองตราดน้อย ต.ชุมเห็ด
 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  สนับสนุนเวชภัณฑ์ในการรักษาป้องกันโรค
 และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่
 ในการพ่นยาเพื่อลดแมลงพาหะนำโรค ภายในฟาร์มเกษตรกร.....รายละเอียด