วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์
 อำเภอประโคนชัย ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียน-
 บ้านราษฎร์นิยม หมู่ 5 ต.โคกตูม อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน
 สุนัขเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 4 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 11 ตัว
 ให้คำปรึกษาและแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มีเกษตรกรมารับบริการทั้งหมด 15 ราย
 ผลการดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี...รายละเอียด