เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
เดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 8/2565 ในหัวข้อ "หลังเว้นวรรค....เตรียมความพร้อม
อย่างไร? ให้ปลอดภัย ASF" ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พร้อมกับบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบาย
กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ปี 2565 ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชมรมผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...รายละเอียด