วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยบริการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
 อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลโคกย่าง ณ รพ.สต.โคกย่าง พร้อมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
 ให้กับเกษตรกร ประกอบด้วยสุนัขเพศเมีย 4 ตัว สุนัขเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว 
 รวมทั้งหมด 22 ตัว ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี...รายละเอียด