วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์อภิชาติ  สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่-
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ การกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 ร่วมประชุมในการนำเสนอพิจารณากลั่นกรองผลงานระดับเขตปศุสัตว์ที่ 3 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
 กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 (Thailand Rabies Awards 2022) ...รายละเอียด