วันที่ 20 กันยายน 2565 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และ
 ปศุสัตว์อำเภอบ้านกรวดร่วมกับเทศบาลตำบลหนองไม้งาม จัดกิจกรรม"รณรงค์วันป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
 (World Rabies Day 2022) ณ โดมเทศบาลตำบลหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่และดำเนินการฉีดวัคซีน
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 31 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 3 ตัว
 รวม 31 ตัว ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...รายละเอียด