โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก(แพะ-แกะ) เพิอสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง
 สำหรับอุตสาหกรรม (รุ่นที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้นายอวิรุทธ์  กาละภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมบรรยาย
 ให้ความรู้  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์และบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงแพะ-แกะในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 40 คน  ภายใต้โครงการ-
 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร ประกาศนียบัตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก(แพะ-แกะ) เพิอสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม
 (รุ่นที่ 1)และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการการบริหาร สหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดบุรีรัมย์ 2017 จำกัด ณ อาคารปฎิบัติการแปรรูป
 เนื้อสัตว์ เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ...รายละเอียด