วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. คณะผู้ตรวจประเมิน (audit tean) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์
 จังหวัดบุรีรัมย์ ออกตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร(GAP) หรือฟาร์มมาตรฐานสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม
 ในพื้นที่อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นฟาร์มในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุน(ฝากเลี้ยง) ของบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด
 กำลังการผลิตตั้งแต่ 70- 1,500 ตัว ต่อรุ่น เลี้ยงในรูปแบบโรงเรือนระบบปิด(Evap) ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าว
 เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มสุกรบังคับในอนาคต และประโยชน์ที่ได้เมื่อเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มสุกร จะทำให้ฟาร์มมีระบบการป้องกัน
 โรคที่ดี(Biosecurity) การจัดการฟาร์มที่ดี การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป...รายละเอียด