วันที่ 5 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ อภิชาติสุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และปศุสัตว์อำเภอนางรอง จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้
 เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในการจัดการฟาร์มสุกรและการยกระดับฟาร์มให้เป็นฟาร์มสุกร
 ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good FarmingManagement ; GFM)
 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเลี้ยงสุกรและการจัดการฟาร์มให้มีระบบป้องกันโรค
 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดการสร้างรายได้จากการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเกษตรกร
 เข้าร่วมจำนวน 30 ราย ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วง...รายละเอียด
 #ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#