วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์ อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์
 อำเภอโนนสุวรรณ ตรวจสุขภาพโค-กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ โดยถ่ายพยาธิโค 27 ตัว
 กระบือ 25 ตัว และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดโค จำนวน 5 ตัว และกระบือ 5 ตัวอย่าง พร้อมทั้งให้
 คำแนะนำความรู้การดูแลสุขภาพสัตว์แก่สมาชิกกลุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณ
 จังหวัดบุรีรัมย์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย... รายละเอียด
 ครอบครัวปศุสัตว์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"