วันที่ 24–26 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแคนดง โดย นายเฉลิมพล มหามาตร ปศุสัตว์อำเภอแคนดง
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและอาสาปศุสัตว์ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและ
 เท้าเปื่อย โรคคอบวม ในพื้นที่บ้านนาแซง, บ้านโนนกลาง, บ้านโคกเก่าและบ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 4,10,13,18
 ตำบลแคนดง โดยโค-กระบือได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 629 ตัว ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือ
 จากเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่เป็นอย่างดี....รายละเอียด