คณะผู้ตรวจประเมิน (audit team) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ออกตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร( GAP) หรือฟาร์มมาตรฐานสุกร ในพื้นที่
อำเภอหนองกี่ อ.หนองหงส์ อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผสิตของแต่ละฟาร์มอยู่ระหว่าง
จำนวน 650 ถึง 1,300 ตัวต่อรุ่น เลี้ยงในรูปแบบโรงเรือนระบบเปิด เป็นกลุ่มฟาร์มสุกรขุนลูกเล้าของ
บริษัทอาร์เอ็มซีฟาร์ม จำกัด ที่มีลูกเล้าทั้งหมดกว่า 100 ฟาร์ม ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นปี
2566 จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตรวจประเมินทั้งสิ้นจำนวน 71 ฟาร์ม โดยคาดว่าจะดำเนินการได้
ครบเป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ภายในเดือนธันวาคม 2566 ก่อนที่จะครบกำหนดการขยายระยะเวลา 150 วัน
ในวันที่ 1 มกราคม 2567  ...รายละเอียด