เวลา 7.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
 3 แห่ง ประกอบไปด้วยสหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมก้าวหน้าอำเภอโนนสุวรรณ และ
 สหกรณ์โคนมโนนสุวรรณ์ โดยเข้าปฏิบัติงาน 2 ช่วงเวลา คือรอบส่งนมช่วงเช้าและรอบส่งนมช่วงเย็น ซึ่งยอดรวม
 ปริมาณน้ำนมดิบประจำวันทั้ง 3 แห่งเป็นจำนวน 13,273.2 กิโลกรัมต่อวัน และเข้าตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ
 ของโรงงานแปรรูปนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ปริมาณน้ำนมดิบรับเข้า 13,860 กิโลกรัม ต่อรอบการส่ง
 พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพและองค์ประกอบในน้ำนมดิบทางห้องปฏิบัติการ เช่น โปรตีน
 ไขมัน ของแข็งทั้งหมด (total solid) และโซมาติกเซลล์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพต่อไป...รายละเอียด