วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอหนองกี่ เข้าร่วมประชุมการตรวจพื้นที่
 เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่
 จังหวัดบุรี รัมย์ ณ หอประชุมพุทธรักษา โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกึ่ จังหวัดบุรีรัมย์
 เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ประสานงาน วางแผน และซักซ้อมแผนการดำเนินงานทางด้าน
 การสัตวแพทย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...รายละเอียด