สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมือง และอำเภอสตึก ดำเนินการตรวจรับรองใหม่ 2 แห่ง
 ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ได้แก่ ร้าน หจก.เจ ที ฟู้ดส์ และ 
 ร้านสุวรรณ มาร์ ได้ได้ทำการตรวจสอบสุขลักษณ์ของสถานที่จำหน่ายและพนักงาน รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มา
 ของเนื้องที่ชัดเจน....รายละเอียด