วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานปศุสัตว์-
 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด
 ในโคกระบือและให้บริการแก่ประชาชนในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังท้องที่
 ต่างจังหวัด ณ ตลาดนัด โค-กระบือ บ้านสวายสอ ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด