วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอประโคนชัย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข ควบคุมประชากรสัตว์จรจัด ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านราษฎร์นิยมตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน
 ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 20 ตัว รวมสัตว์ทั้งหมด 21 ตัว ด้วยความ
 ร่วมมือจากทุกภาคส่วนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี...รายละเอียด