เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคูเมือง ร่วมกับเทศบาลตำบลตูมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคูเมือง
 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร เในพื้นที่ ประชุมชี้แจงและร่วมวางแผนการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุม-
 โรคพิษสุนัขบ้า จากกรณีพบสุนัขใ้ห้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมการแพร่กระจ่ายของโรคและป้องกันการติดต่อ
 จากสัตว์สู่่คนในชุมชนในพื้นที่ ...รายละเอียด