วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์,กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอปะคำ
 สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับปศุสัตว์เขต 3,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีัมย์,ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม,ศวพ.สุรินทร์ ,ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
 และเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ติดตามนิเทศศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและจัดกิจกรรม Dairy Field Day ณ สหกรณ์โคนมอำเภอปะคำ จำกัด เพื่อแก้ไข
 ปัญหาระบบสืบพันธ์ุและคุณภาพน้ำนมดิบรายฟาร์ม,ส่งเสริมการทำมาตรฐานฟาร์มโคนม รวมถึงให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์มและการจัดการอาหาร
 โคนมในภาวะราคาอาหารสัตว์ปรับตัวสูง...รายละเอียด