ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดกิจกรรม
 โครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567
 โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดรสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวนผู้รับ
 การอบรม 320 คน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร
 จากสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ...รายละเอียด