วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 19.00 น. นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าว
 เปิดงาน โครงการฝึกอบรม หลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมาย
 ลำตับรอง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต โดยมีผู้ประกอบการฆ่าสัตว์เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๔ ราย ณ ห้องประชุม
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประการฆ่าสัตว์เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงประกอบกิจการฆ่าสัตว์
 พ.ศ.2564 และหลักวิชาการที่เกี่ยวช้องกับการผลิตเนื้อสัตวให้ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย ในการอบรมครั้งนี้ผู้ประกอบการจะได้
 นำความรู้ที่ได้รับไปเตรียมพร้อมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป...รายละเอียด