ในวันจันทร์ ที่ 22 เดือนเมษายน 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ลงพื้นที่
 ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสำหรับติดตาม เฝ้าระวังโรค และตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกัน
 ต่อโรคลัมปีสกิน ประจำปี 2567 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดจากกระบือตามเป้าหมายโครงการที่สำนักควบคุม ป้องกันและ
 บำบัดโรคสัตว์กำหนด ทั้งสิ้น 20 ตัว ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ...รายละเอียด