วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์ เขต 3 พร้อมด้วย
 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  มอบใบประกาศรับรองการปฏิบัติ
 ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร (GAP) และป้ายมาตรฐานบังคับให้กับเกษตรกร
 จำนวน 100 ฟาร์ม เป็นเกษตรกรในโครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุนทั้งหมด ของบริษัท อาร์ เอ็ม ซี ฟาร์ม จำกัด
 ซึ่งเป็ฯการรับรองครบ 100 % ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบาลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ ...รายละเอียด