ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระสัง ร่วมกับผู้แทนจากสาธารณสุข
 จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานท้องถิ่น
 อำเภอกระสัง สาธารณสุขอำเภอกระสัง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอกระสัง
 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567
โดยมีนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอกระสังเป็นประธาน
 ในการประชุมดำเนินการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมิน...รายละเอียด