ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนดินแดง ร่วมกับ
 ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 9 นครราชสีมา
 หน่วยงานท้องถิ่นอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ร่วมประชุมติดตาม
 การดำเนินงานรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี
 ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรค...รายละเอียด