เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง ร่วมกับผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอพุทไธสง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานรับรองพื้นที่
 ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าๆ
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
 การประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน...รายละเอียด