เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายสัตวแพทย์อภิชาติ สุวรรณชัยรบ
 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่
 จากสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานด้านความมั่นคง
 ตำรวจในท้องที่ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอรับผิดชอบ
 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักและจำหน่ายซากสัตว์ (ห้องเย็น) ทั้งสิ้น 37 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกัน
 และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาล เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
 ตรวจสอบซากสัตว์ ถึงแหล่งที่มาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...รายละเอียด