ประจำปี 2563

>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการสร้างแหล่งโปรตีนหลังบ้าน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด New!! ผู้ชนะการเสนอราคา

>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมเการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด  ผู้ชนะการเสนอราคา 

>>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพุทไธสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดผู้ชนะการเสนอราคา

 >>> ประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ไป - กลับ จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดศรีสะเกษ(e-bidding)

     รายละเอียด  ผู้ชนะการเสนอราคา 

>>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลำปลายมาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   
  
รายละเอียด ผู้ชนะการเสนอราคา  (17/03/2563)btnew

>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

       รายละเอียด ผู้ชนะการเสนอราคา (6/3/2563)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปี 2562

>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 
      - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้าน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด (4/6/2562)
       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...(18/6/2562)
>>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ กิจกรรมปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้าน เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอีย (4/6/2562)
       - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
...(13/6/2562)
>>>
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ - แกะ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดบุรีรัมย์ (e-bidding) รายละเอียด (2/5/2562)
      - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา>> ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
     รายละเอียด (3/4/2562)
>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงกระบือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
     รายละเอียด

>>
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
     (แกะเนื้อ) เพื่อสร้างฐานการผลิตอาหารสู่ผู้บริโภค ทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     รายละเอียด 
     - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (24/10/2561) 
>> ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด 
   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(24/10/2561)

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปี 2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคา
     อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
    >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (๑๒/๐๖/๒๕๖๑) 
 
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงแพะ-แกะ เพื่อตอบสนองตลาด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด

 ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกตามเนวเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด

 
ประกาศราคาซื้อวัสดุการเกษตรฯ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ จังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ (พ่อพันธุ์แม่่พันธ์ุแพะเนื้อลูกผสม กิจกรรมการเลี้ยงแพะ-แกะ 
เพื่อตอบสนองตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) >>รายละเอียด
 ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ พ่อพันธุ์แพะเนื้อลูกผสม และแม่พันธุ์แพะเนื้อลูกผสม >>รายละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำปี 2560

ball news ประกาศราคาซื้อเครื่องสับย่อยหญ้า ขนาด 4.9 แรงม้า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์
     นครชัยบุรินทร์ครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด